Tình Yêu Con Trai

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu... ngày tháng mới yêu thật vui biết bao nhiêu!!!

Latest topics

Thống Kê

Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không


[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 25 người, vào ngày Sun Mar 27 2016, 16:09


  Nỗi niềm đồng tính

  Share
  avatar
  sensitive_schoolboy
  Thành Viên 2
  Thành Viên 2

  Tổng số bài gửi : 313
  Join date : 14/03/2009
  Age : 30
  Đến từ : THIÊN PHONG NGỌC BĂNG CUNG

  Nỗi niềm đồng tính

  Bài gửi by sensitive_schoolboy on Sat May 23 2009, 18:06

  S? ki?n m?t s? ng??i n?i ti?ng m?nh d?n ti?t l? "tôi ??ng tính" hay ph?u thu?t ?i?u ch?nh gi?i tính ?ã khi?n nhu c?u ???c "công khai" c?a ng??i ??ng tính (N?T) tr? nên mãnh li?t h?n. Tuy nhiên, có d? dàng không khi các gay (nam ??ng tính luy?n ái), lesbian (n? ??ng tính luy?n ái), bisexual (l??ng tính luy?n ái) b??c ra ánh sáng?  Th? gi?i th? ba

  B?n Lê V?n Vinh (22 tu?i, nhân viên kinh doanh m? ph?m) chia s?: "Tr??c ?ây, tôi c? ray r?t mãi mà không ?? d?ng khí ?? bày t?. Tôi thèm ???c trang ?i?m, m?c váy, hay vô t? nhìn ng?m nh?ng anh chàng phong ??... T? khi th? l? "thân ph?n" cho gia ?ình và ??ng nghi?p bi?t, tôi m?i th?c s? là tôi. Cu?c s?ng tr? nên thanh th?n, nh? nhàng h?n". Tuy nhiên, trong gi?i ?T, không ph?i ai c?ng có di?m phúc ???c ng??i thân thông c?m nh? Vinh.

  C?p lesbian Minh – Hoa, làm cùng công ty thì thuê m?t c?n nhà nh? ?? ? chung. Ba m? hai bên an tâm vì "có ch? có em" ? x? l? quê ng??i. M?t l?n, tình c? ??c ???c tin nh?n c?a Hoa g?i Ông xã Minh yêu d?u v?i l?i l? mùi m?n, g?i tình, m? Minh ?ã không kìm ???c c?n gi?n. S?n b? l?, Minh nói cho m? bi?t s? th?t. B?t ch?p, m? Minh tuyên b?: "Tao không có th? con b?nh ho?n, th?i tha nh? mày".

  M?t s? ng??i g?p tình c?nh tr? trêu, khi nh?ng rung ??ng ??u ??i l?i h??ng ??n ng??i cùng gi?i. H? hoang mang, lo s?, th?m chí cay cú, mi?t th? b?n thân. Nhi?u teen khi phát hi?n c?m giác "quái quái" c?a mình li?n tìm m?i cách d?p t?t, c? s?c "b? lái" r?i r?i vào ?au kh?, kh?ng ho?ng và tuy?t v?ng. Không ít ng??i c??i v?, l?y ch?ng ?? tr?n ch?y ??nh m?nh, nh?ng cu?c hôn nhân "m?t b?" l?i nhanh chóng tan v?.

  ?T không ph?i là b?nh. B?n ch?ng th? ch?n l?a mà bu?c ph?i th?a nh?n và thích nghi v?i nó.  Th? l? ?? ???c ??ng c?m


  Lo s? không v??t qua n?i áp l?c c?a gia ?ình và xã h?i, 62,97% N?T cho r?ng, cách t?t nh?t ?? tránh b? k? th? là che gi?u tình tr?ng ?T c?a mình. ?ó là k?t qu? kh?o sát s? b? c?a ch??ng trình nghiên c?u tr?c tuy?n ??c ?i?m kinh t? xã h?i c?a nam gi?i có quan h? tình d?c ??ng gi?i t?i Vi?t Nam do Vi?n Nghiên c?u kinh t?, xã h?i và môi tr??ng (ISEE – Hà N?i) th?c hi?n vào tháng 2/2009. Do tâm lý "ém cho yên" ?ó, t? l? công khai hoàn toàn tình tr?ng ?T ch? chi?m m?t ph?n khiêm t?n: 2,49%. T? l? "công khai" càng ít thì N?T càng b? ?c ch? và ?? "gi?i nén" càng d? d?i. V?i nhi?u N?T, d?ng c?m và t? tin, công khai chính là ph??ng thu?c ch?ng k? th? h?u hi?u nh?t. Nh?ng giãi bày v?i ai, lúc nào và nói nh? th? nào ?? nh?n ???c s? ??ng c?m, s? chia?

  Theo k?t qu? kh?o sát trên, có 43,45% N?T ti?t l? xu h??ng tính d?c b?t th??ng c?a mình cho b?n nam thân nh?t, b?n n? thân nh?t (26,62%), m? (7,55%), b? (ch? có 0,94%). ? tr??ng h?p trên, Minh nói th?t cho m? bi?t nh?ng không thành công vì ?ang ? th? b? ??ng. Minh ch?n th?i ?i?m không phù h?p vì ng??i m? ch?a chu?n b? tâm lý ?? l?ng nghe.

  Nh?t Tân (chuyên viên thi?t k? th?i trang ? Q.Tân Bình, TP.HCM) ch?n cách m?i ba m? ?i ?n t?i ?? nói ra s? th?t (sau khi Tân ?ã ??t ???c nh?ng thành công trong s? nghi?p). D? nhiên ba m? Tân ?ã r?t b?t ng?, nh?ng c?m giác ?au kh?, b?t h?nh d?n ???c bi?n thành ni?m t? hào v? ng??i con ch?ng ch?c, b?n l?nh.

  M?t b? ph?n nh? N?T ?n nói dung t?c, ch?i b?i thác lo?n, s?ng buông th?, ?ã làm "r?u" c? gi?i. Vì th?, nhi?u N?T không mu?n "v?ch áo cho ng??i xem l?ng", c? chôn vùi ??c v?ng ???c s?ng th?t v?i chính mình. Vi?c c? chôn gi?u "cái tôi" tính d?c có th? gây ra nh?ng t?n h?i lâu dài. Th? l? xu h??ng tính d?c giúp N?T tìm ???c s? gi?i phóng, c?m giác bình an, th? thái trong tâm h?n. Nh? ?ó, h? không ph?i loay hoay v?i nh?ng câu h?i th?t tim, không ph?i hoang phí s?c l?c ?? có th?i gian t?p trung cho công vi?c, phát tri?n b?n thân.  M?t s? di?n ?àn h? tr? thông tin:

  CLB B?u Tr?i Xanh, 53 V? Tùng, Q. Bình Th?nh, TP.HCM.

  Nhóm k?t n?i và chia s? thông tin: ics@icsteam.org.

  Các website: tinhyeutraiviet.com, thegioithu3.com, taoxanh.net, vuontinhnhan.net, bangaivn.net.


  Di?u Hi?n

   Hôm nay: Wed Dec 12 2018, 22:20